ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

29.11.2012 г.

През месец ноември Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, успешно стартира провеждането на четвърти цикъл от информационни събития, с цел популяризиране на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и възможностите за финансиране на проектни предложения по оперативните програми, изпълнявани от Р. България. Темата на събитията е „Основни документи и приоритети на новия програмен период 2014-2020 г. Споделяне на добри практики.“ Първите срещи на тази тема бяха проведени в гр. Трън на 07.11.2012 г.,гр. Земен на 19.11.2012 г. и в гр. Перник на 20.11.2012 г.На събитията присъстваха представители на бизнеса, общинската администрация, неправителствени организации, образователни институции и др., които споделиха, че темата е не само актуална, но интересна и полезна.

На 1 ноември бяха обявени резултатите на победителите в Конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град?“. Инициативата премина под егидата на Министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра. Събитието по награждаването на победителите се състоя в офиса на ОИЦ – Перник, където бяха регистрирани 137 рисунки. Всички деца, взели участие, получиха награди, като за победителите бяха определени специални награди – МР3 плейър.

 

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, email: oic_pernik@abv.bg.