ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА

30.05.2012 г.
В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник, през периода 08.05 – 30.05.2012 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Перник проведе поредица от информационни дни на тема: „Представяне на Областен информационен център – Перник и възможностите за финансиране на проекти със средства от европейските фондове” в общините: Перник, Радомир, Ковачевци, Брезник, Земен и Трън.
При голям интерес от страна на потенциалните бенефициенти премина представянето на ОИЦ – Перник. На срещите присъстваха над 180 представители на институции, училища, кметове, бизнесмени, неправителствени организации и журналисти.
Ръководителят на проекта, инж. Иван Искренов, представи екипът на ОИЦ – Перник, беше дадена информация за изпълнението и напредъка на самия проект.
Г-жа Елена Цолова – управител на центъра, презентира дейността на ОИЦ – Перник, неговите функции и цели и планираните до края на годината инициативи. ОИЦ – Перник, като част от структурата на 27-те областни информационни центрове в България, предлага широк спектър от информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на всички заинтересовани лица; информация за възможностите за финансиране на проекти по актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; обща и специфична информация за националните и европейски стратегически и програмни документи, действащите Оперативни  програми, изпълнявани от Р България.
На участниците бяха представени възможностите за финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз до края на този програмен период от г-жа  Мила Кръстева – експерт европейски проекти.
Участници в срещите приветстваха идеята за създаването на ОИЦ – Перник и изразиха очаквания, че екипът на Центъра ще съдейства на потенциалните и настоящи бенефициенти с предоставяне на навременна и актуална информация по оперативните програми. По време на дискусиите участници споделиха и срещани трудности при разработването и управлението на проекти по оперативните програми, бяха поставени въпроси относно възможностите за финансиране на общински училища; допустимост на кметствата като самостоятелни бенефициенти по оперативните програми и др.