ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

29.03.2013 г.

През месец март Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, стартира провеждането на шести цикъл от информационни събития в общините от Пернишки регион. Темата на информационната кампания е: „Представяне на актуална информация за подготовка на новия програмен период 2014-2020 г., за отворени процедури за подбор на проекти и споделяне на добри практики“. Срещи бяха проведени в Общините: Перник – 08.03.2013 г., Радомир – 15.03.2013 г, Брезник – 22.03.2013 г. и Ковачевци – 26.03.2013 г.

Екипът на ОИЦ – Перник представи възможностите за намиране на информация, предоставяни от Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС – www.eufunds.bg и Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). На участниците в срещите беше демонстрирано в реално време как може да се търси информация за проекти, получили финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Представители на бизнеса, общински и образователни институции, неправителствени организации и граждани, присъствали на информационните срещи, получиха актуална информация за отворени процедури по оперативните програми за подбор на проектни предложения.

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, email: oic.pernik@eufunds.bg.