ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

30.01.2013 г.

 

През месец януари Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, стартира провеждането на пети цикъл от информационни събития в общините от Пернишки регион. Темата на събитията за този цикъл от срещи е: „Представяне на Годишния план за работа на ОИЦ – Перник през 2013 г., Индикативните годишни програми на отделните Оперативни програми за 2013 г., отворени процедури за подбор на проекти, споделяне на добри практики и научени уроци“. Първата среща на тази тема беше проведена в гр. Перник на 22.01.2013 г и премина при огромен интерес от страна на регионални структури на държавни институции, кметове на населени места представители на бизнеса, средно образователни училища, неправителствени организации и др.

През 2013 г. екипът на Областния информационен център – Перник ще проведе общо 42 информационни събития, които ще популяризират възможностите, предоставяни от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, от които 36 са предвидените срещи в шестте общини от Пернишкия регион, които ще запознават обществеността с актуални възможности за финансиране по оперативните програми. За представителите на средствата за масова информация екипът на Инфоцентъра е предвидил провеждането на 6 срещи за проактивна работа с медиите.

Основните приоритети, залегнали в Годишния план за работа през 2013 г. на ОИЦ – Перник са: популяризиране на мрежата от 28 информационни центрове; популяризиране на следващия програмен период 2014 – 2020 г.; популяризиране на актуални възможности по ОП през 2013 г., с акцент върху научените уроци от  изминаващия програмен период; популяризиране на добри практики по оперативните програми

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, email: oic_pernik@abv.bg.