ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

28.12.2012 г.

Създаденият Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник) по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и през месец декември успешно продължи с провеждането на информационни събития  в гр. Брезник  на 04.12.2012 г., в  гр. Радомир на 06.12.2012 г. и в с. Ковачевци на 10.12.2012 г. С тези срещи завърши четвъртият цикъл посветен на популяризирането на новия програмен период 2014 – 2020 г.

На 19 декември 2012 г в залата на ОИЦ – Перник се проведе последната за годината информационна среща с медиите, на която екипът на ОИЦ – Перник отчете своята дейност и постигнатите резултати през настоящата година.

През 2012 г. с цел популяризиране на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и възможностите за финансиране на проектни предложения по оперативните програми, екипът на ОИЦ – Перник проведе 30 информационни срещи с повече от 600 участника от Област Перник. Извън плануваните събития експертите са организирали и провели работни срещи с различни целеви групи, на които е представена информация за актуални процедури по оперативните програми.

Повече от 240 представители на различни институции, неправителствени организации, бизнеса и граждани са потърсили информация в офиса на ОИЦ – Перник. Изпратени са над 260 отговора на постъпили въпроси

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, email: oic_pernik@abv.bg.