ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

28.02..2013 г.

В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., през месец февруари Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник) проведе поредица от информационни срещи на тема: „Представяне на Годишния план за работа на ОИЦ – Перник през 2013 г., Индикативните годишни програми на отделните Оперативни програми за 2013 г., отворени процедури за подбор на проекти, споделяне на добри практики и научени уроци“ в Общините: Брезник – 05.02.2013 г., Земен – 12.02.2013 г, Трън – 15.02.2013 г. и Ковачевци – 20.02.2013 г. В събитията взеха участие представители на бизнеса, общински и  образователни институции, неправителствени организации, граждани. Присъстващите споделиха, че темата е не само актуална, но интересна и полезна.

На 27 февруари 2013 г. в залата на ОИЦ – Перник се проведе осмата работна среща за проактивна работа с медиите. На срещата присъстваха представители на регионални ежедневници, кабелна телевизия, периодични и интернет издания.

Гражданите, които посещават центъра получават подробна информация, свързана с кохезионната политика на ЕС и начините за кандидатстване с проектни предложения за получаване на финансиране също така имат достъп до специализирана литература и рекламни материали.

 

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.