ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

 

29.10.2012 г.
През месец октомври Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, продължи провеждането на трети цикъл от информационни събития в общините от Пернишки регион: Трън, Земен, Брезник и Ковачевци. Темата на събитията е: „Изпълнение на оперативните програми за района. Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Споделяне на добри практики“. На срещите присъстваха представители на местната власт, бизнеса, неправителствени организации и др., които проявиха голям интерес към актуалните към момента процедури.
На 09.10.2012 г. в залата на ОИЦ – Перник се проведе работна среща с Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Срещата беше инициирана от Сдружение „Стабилност за Перник” и организирана от ОИЦ-Перник, със съдействието на Централния информационен и координационен офис и екипа на министъра. На срещата бяха обсъдени възможностите за финансиране със средства от Европейските фондове на проект за преодоляване на неблагоприятните последици от над 110 годишния въгледобив в Пернишка област
На 22.10.2012 г. ОИЦ – Перник се състоя оценката на творбите на деца от област Перник, регистрирани за участие в Конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”. Инициативата преминава под егидата на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и се органицира от Централния информационен  координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра. Тричленно жури от художници определи победителите в двете възрастови групи: от 6 до 10 г. и от 11 до 12 г.  За всички млади творци са предвидени награди и тяхното награждаване ще бъде на Деня на народния будител – 01.11.2012 г. в офиса на ОИЦ – Перник.
В средата на месец октомври Областният информационен център беше окончателно оборудван с компютърна и офис техника, предоставена от Администрацията на Министерски съвет. Това ще подпомогне дейността и нормалното функциониране на ОИЦ-Перник, създаден с цел популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Екипът на Инфоцентъра предоставя разнообразна, достъпна и разбираема информация на местно ниво, която е насочена и адаптирана към различни групи бенефициенти.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@abv.bg.