Проект №0080-ОПР-3.3 .„Изграждане и функциониране на областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

28.09.2012 г.

През месец септември Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, стартира провеждането на трети цикъл от информационни събития в общините от Пернишки регион. Темата на събитията за този цикъл от срещи е: “Изпълнение на оперативните програми за района. Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Споделяне на добри практики“. Първите срещи на тази тема бяха проведени в гр. Перник на 18.09.2012 г. и гр. Радомир на 21.09.2012 г. Срещите имат за цел популяризиране на възможностите, които предоставят Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за финансиране на проекти и преминават при засилен интерес от страна на регионални структури на държавни институции, представители на бизнеса, средно образователни училища, неправителствени организации и др.

Акцент на срещата с медиите, състояла се на 27.09.2012 г., беше изпълнението на оперативните програми за района. В събитието взеха участие представители на местни и регионални ежедневници, кабелна телевизия, периодични и интернет издания

В първия учебен ден 17.09.2012 г. ОИЦ – Перник обяви старта на Конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”. Неин организатор е Централният информационен  координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).

В залата за обучения на ОИЦ – Перник, екипът на центъра проведе среща с домоуправители на многофамилни жилищни сгради, като разясни стъпките за кандидатстване и попълване на документацията по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Такива срещи ще се провеждат и в следващите месеци.

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@abv.bg.