ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_may_2015_PRINTМай 2015 г.

През месец май 2015 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съвместно с община Перник организира празничен концерт за честването на Деня на Европа – 9 май. Събитието бе част от националната инициатива „Да създадем заедно България 2020 г.“, която стартира на 16 март.

Проведени бяха информационни срещи в гр. Перник на тема: „Представяне на актуална информация за процедури за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми; Споделяне на добри практики и научени уроци“. На срещите се представиха двете отворени за кандидатстване процедури за набор на проекти: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. На срещите присъстваха представители на местното самоуправление, бизнеса, неправителствени организации и граждани.

Всеки, който търси информация, свързана с оперативните програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.