ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_april_2015_PRINTАприл 2015 г.

През месец април 2015 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., премина на втори етап на изпълнение на нацианалната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020 г.“. Инициативата се осъществява от мрежата от 28 информационни центрове и има за цел да се анкетира широката общественост в кои сфери и по какъв начин да бъдат инвестирани европейските средства пред програмен период 2014 – 2020 г. Обобщените резултати бяха предоставени на различни работодателски организации и администрации за местно самоуправление с препоръка за разписване на проекти, насочени към нуждите на жителите на населените места от област Перник.

През месеца бяха проведени два изнесени семинара с представители на публичните институции и с представители на бизнеса и различни работодателски организации. Тема на форумите беше „Насоки за подготовка и управление на проекти през програмен период 2014-2020 г. Актуална информация, научени уроци, споделяне на опит и добри практики“. Участниците в семинарите имаха възможност да дискутират основни акценти и предизвикателствата пред потенциалните бенефициенти през новия програмен период 2014 – 2020 г. Експерти по еврофинансиране акцентираха върху основните приоритети на седемте оперативни програми. Беше предоставена и информация за отворените процедури, както и процедури, които се очакват да стартират в най-кратък порядък.

Екипът на ОИЦ – Перник наблюдава засилен интерес от страна на посетителите в офиса на Центъра, на които се дава актуална информация свързана с структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.