ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_mart_2015_PRINT31.03.2015 г.
През месец март 2015 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., се включи в нацианалната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020 г.“. Инициативата се осъществява от мрежата от 28 информационни центрове и има за цел да се анкетира широката общественост в кои сфери и по какъв начин да бъдат инвестирани европейските средства пред програмен период 2014 – 2020 г. Допитването стартира на 16 март чрез изнесени приемни офиси на ОИЦ – Перник в шестте общински центъра на територията на област Перник. Всеки гражданин може да участва в анкетата с личното си мнение по време на кампанията на място в офиса, на изнесените приемни или по електронен път чрез фейсбук страницата на Центъра. Вторият етап на кампанията предвижда да бъде направен анализ на получените предложения и извеждане на приоритетните за региона сфери на въздействие. За финал на кампанията е предвиден голям концерт в областния град по случай чественето на Деня на Европа – 9 май.
Последната седмица на м. март бе наситена от информационни срещи на тема: „Представяне на основни акценти на одобрените оперативни програми. Споделяне на добри практики и научени уроци“, на които представители на местното самоуправление, бизнеса, образователни институции, неправителствени организации и граждани получиха актуална информация относно страртирането на процедури по оперативните програми.
Проведени бяха и работни срещи с целеви групи в гр. Радомир с представители на съдебната система и бизнеса в лицето на „Топлофикация – Перник“.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.