ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_feb_2015_PRINTФевруари 2015 г.
Създаденият Областен информационен център – Перник по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие продължава активно работата си.
На четири поредни срещи с представители на образователни институции и бизнеса от Област Перник, Областният информационен център  представи основни акценти от новите Оперативни програми „Наука и образование за интелегентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Иновации и конкурентоспособност”. ОП  „Наука и образование за интелегентен растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси” вече са одобрени  от Европейската комисия, а в край на месец март се очаква одобрение и на ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Участниците в срещите имаха възможност да се запознаят с по-детайлна информация за процедурите, които предстои да бъдат отворени през 2015 г. по тези оперативни програми.
Екипът на центъра посреща ежедневно посетители, интересуващи се за възможна реализация на свои проектни идеи чрез финансиране от Европейските фондове. На тяхно разположение са информационните материали в Центъра, а с помощта на експертите могат да научат повече за интернет източниците на информация за европейското финансиране.
През месец март 2015 г. предстоят нови подобни информационни срещи за обществеността в общинските центрове Радомир, Брезник, Тран, Земен и Ковочевци.
Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по  тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.