ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_JAN_2015_PRINTЯнуари 2015 г.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През месец януари 2015 година ОИЦ – Перник органицира и проведе информационен цикъл на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за одобрените Оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г. Споделяне на добри практики и научени уроци“. Информационните срещи бяха проведени, както следва: 21 януари – гр. Радомир, 22 януари – гр. Брезник, 23 януари – гр. Трън, 26 януари – с. Квачевци и 27 януари – гр. Земен.

Повече от 110 представители на местната власт и общинските администрации, образователни институции, неправителствени организации, бизнеса и граждани от петте общини получиха информация за възможностите за кандидатстване по процедури за набор на проекти по оперативните програми през текущата година. В помощ на всички кандидат-бенефициенти екипът на ОИЦ – Перник бе систематизирал често допусканите грешки при изготвянето на проекти, като допълнително се поясниха препоръките за отстраняването и избягването им с цел подготовката на качествени проектни предложения.

През месец януари 2015 г. екипът на ОИЦ – Перник регистрира повишен интерес от страна на посетителите на центъра, които имат нужда от информация относно възможностите за финансиране на различни проекти идеи, с помощта на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областния информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg..

 

 

СНИМКА