ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_DEC_2014_PRINTДекември 2014 г.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През изминалата година повече от 350 представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са посетили офиса на ОИЦ, търсейки информация, свързана с европейското финансиране и са получили отговори на своите запитвания, свързани с Кохезионната политика на ЕС в България и оперативните програми.

ОИЦ – Перник е провел 14 информационни срещи в шестте общински центъра в областта, на които са присъствали 423 човека. Повече от 1500 официални писма са били изпратени до институции, местни администрации, училища, търговски дружества, неправителствени организации и др

Дейността на ОИЦ – Перник през изминалата година е отразена в повече от 220 публикации в регионалните електронни и печатни медии.

През 2014 г. Областният информационен център – Перник се включи в провеждането на общите национални инициативи, осъществени от мрежата от 28 информационни центрове в България: „Да създаваме заедно европейски проекти“, „Допитване до гражданите: Какво знаем за Споразумението за партньорство?“, „Да спортуваме заедно!“, и изложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“.

Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областния информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg..

 

 

СНИМКА