ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_SEPT_2014Септември 2014 г.
В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник” Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с Бенефициент Община Перник, продължава активната си дейност Областният информационен център.
Областният информационен център Перник осигурява лесен достъп до безплатна информация по отношение на целите на Кохезионната политика и Европейския съюз и Националната стратегическа референтна рамка, справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в цялата област, като предлага широк набор от възможности за получаване на тази информация.
През периода 13 – 18 октомври 2014 г. предстои да се проведе първата обща инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, „Да спортуваме заедно”.
Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала. Той работи от 8.00 ч. до 17.00 ч. и е на разположение на всички бъдещи посетители и потенциални бенефициенти от гр. Перник и областта.
За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.