ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_AUGUST_2014Август 2014 г.

Създаденият Областен информационен център – Перник по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие продължава активно работата си.
На 04.06.2014 г. се подписа Допълнително споразумение №3, с което се увеличава срока на изпълнение на проекта от 36 на 47 месеца. Заложените дейности по проекта ще се изпълняват до 12 юни 2015 г.
Гражданите, които посещават центъра ще имат възможност да получават безплатна информация, свързана с кохезионната политика на ЕС и с Оперативните Програми действащи в Република България през настоящия Програмен период – 2014-2020 г. Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала.

За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg