ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_JUNE_2014_print

30.06.2014 г.
През месец юни 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., финализира дванадесетия информационен цикъл. Екипът на ОИЦ – Перник проведоха 3 информационни срещи на тема: „Програмен период 2014 – 2020 г. – една посока с много възможности – Представяне на актуална информация за програмните документи на Новия програмен период. Споделяне на добри практики и научени уроци.“. Представители на местната власт и общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани от Ковачевци (03.06.2014 г.), Трън (05.06.2014 г.) и Земен (10.06.2014 г.), получиха актуална информация за Споразумението за партньорство 2014 – 2020 г. и оперативните програми, които ще изпълнява България в следващитеседем години.
На 11 юни 2014 г. в офиса на Инфоцентъра бе проведена работна среща, в рамките на инициативата на мрежата от 28 информационни центрове, посветена на предстоящото подписване на Споразумението за партньорство на държавите-членки на Европейския съюз. Представители на неправителствени организации, бизнеса и граждани се запознаха с програмния документ и предизвикателствата пред България до 2020 г.
На 16 юни 2014 г. се състоя награждаването на победителя в регионалния кръг на Конкурса за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“. Единадесетокласничката от Професионалната гимназия по икономика в гр. Перник Кристиана Методиева получи грамота и електронен четец за своето проектно предложение: „Развитие на културното наследство на Община Перник, чрез популяризиране на забележителностите в града“.
През м. юни 2014 г. Инфоцентъра беше посетен от десетки граждани от Перник и областта, на които експертите предоставяха актуална, надежна и изчерпателна информация, свързана със структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.