ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

30.05.2013 г.
През месец май Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 проведе поредица от инициативи.
На 08 май 2013 г., Областният информационен център – Перник организира среща на тема: „Час на Европа“, на която взеха участие представители от Европейски клубове, сформирани към Професионалната гимназия по икономика (ПГИ), Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) и Природоматематическата гимназия (ПМГ) от гр. Перник. Младите европейци от ПМГ бяха подготвили изчерпателна презентация, посветена на Европейския съюз. Проследена бе историята от подписването на Договора от Париж през април 1951 г. за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, в която се включват четири европейски държави, до днешни дни. Отбелязани бяха бележити личности, които са изиграли ключова роля за обединяването на Европа.
Екипът на на ОИЦ – Перник представи филм, с който запозна представителите на Пернишките европейски клубове с националните особености, традиции, кухни, емблематични здания и природни забележителности на всяка една от 27-те държави-членки. Разчитайки на наблюдателността и знанията на средношколците управителя на Инфоцентъра – Елена Цолова, проведе викторина и отличилите се бяха наградени.
На 17 май 2013 г. Областният информационен център – Перник за пореден път събра домоуправители от областния град, за да ги запознае с Проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Представени бяха изискванията за включване в проекта, допустимите за финансиране дейности, както и настъпилите, със социален характер, промени по проекта: увеличена е безвъзмездната финансова помощ в размер на 75%, а социално слаби и хора с увреждания, отговарящи на определени критерии, ще се финансират на 100%.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.