ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

30.04.2013 г.

Създаденият Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник) по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и през месец април успешно продължи с провеждането на шести цикъл от информационни събития  в гр. Трън – 16.04.2013 г. и гр. Земен – 24.04.2013 г.

Присъстващите на информационните срещи се запознаха с актуалните процедури за набор на проектни предложения и с информация, свързана с новия програмен период 2014 – 2020 г. Представени бяха и възможностите за предоставяне на информация от Единния портал на структурните фондове – eufunds.bg и Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

На 17 април 2013 г. екипът на ОИЦ – Перник осъществи информационна среща, посветена на приемната грижа. Форумът бе организиран в сътрудничество с Проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Представители на областни и общински администрации, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Регионален екип по деинституционализация и неправителствени организации дискутираха ефективните механизми за деинституционализация на децата в риск.

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, email: oic.pernik@eufunds.bg.