ОИЦ – Перник осигурява лесен достъп на информация на гражданите с Multitouch surface устройство

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”,

ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

30.07.2012 г.

В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., през месец юли Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник)  проведе поредица от информационни срещи на тема „Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и Споделяне на добри практики” в Общините: Ковачевци, Трън и Земен. На тези срещи  взеха участие граждани, представители на общински администрации, търговски дружества, неправителствени организации, учебни заведения и др. Представени бяха актуалните към момента процедури за набиране на проектни предложения, както и предстоящите за отваряне схеми, заложени в индикативните планове на оперативните програми.

На 25.07.2012 г.  в залата на ОИЦ  – Перник се проведе втора работна среща за проактивна работа с медиите. На срещата присъстваха представители на регионални ежедневници, кабелна телевизия, периодични и интернет издания.

Гражданите от областта могат да се възползват от съвременната техника и модерното обзавеждане с Multitouch surface устройство, с които вече е оборудван ОИЦ – Перник, което ще им осигури лесен достъп до информация за възможностите за финансиране по Структурните фондове в България.

 

Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@abv.bg.