ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_feb_2015_PRINTФевруари 2015 г.
Създаденият Областен информационен център – Перник по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие продължава активно работата си.
На четири поредни срещи с представители на образователни институции и бизнеса от Област Перник, Областният информационен център  представи основни акценти от новите Оперативни програми „Наука и образование за интелегентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Иновации и конкурентоспособност”. ОП  „Наука и образование за интелегентен растеж” и ОП „Развитие на човешките ресурси” вече са одобрени  от Европейската комисия, а в край на месец март се очаква одобрение и на ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Участниците в срещите имаха възможност да се запознаят с по-детайлна информация за процедурите, които предстои да бъдат отворени през 2015 г. по тези оперативни програми.
Екипът на центъра посреща ежедневно посетители, интересуващи се за възможна реализация на свои проектни идеи чрез финансиране от Европейските фондове. На тяхно разположение са информационните материали в Центъра, а с помощта на експертите могат да научат повече за интернет източниците на информация за европейското финансиране.
През месец март 2015 г. предстоят нови подобни информационни срещи за обществеността в общинските центрове Радомир, Брезник, Тран, Земен и Ковочевци.
Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по  тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_JAN_2015_PRINTЯнуари 2015 г.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През месец януари 2015 година ОИЦ – Перник органицира и проведе информационен цикъл на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и актуална информация за одобрените Оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г. Споделяне на добри практики и научени уроци“. Информационните срещи бяха проведени, както следва: 21 януари – гр. Радомир, 22 януари – гр. Брезник, 23 януари – гр. Трън, 26 януари – с. Квачевци и 27 януари – гр. Земен.

Повече от 110 представители на местната власт и общинските администрации, образователни институции, неправителствени организации, бизнеса и граждани от петте общини получиха информация за възможностите за кандидатстване по процедури за набор на проекти по оперативните програми през текущата година. В помощ на всички кандидат-бенефициенти екипът на ОИЦ – Перник бе систематизирал често допусканите грешки при изготвянето на проекти, като допълнително се поясниха препоръките за отстраняването и избягването им с цел подготовката на качествени проектни предложения.

През месец януари 2015 г. екипът на ОИЦ – Перник регистрира повишен интерес от страна на посетителите на центъра, които имат нужда от информация относно възможностите за финансиране на различни проекти идеи, с помощта на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областния информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg..

 

 

СНИМКА

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_DEC_2014_PRINTДекември 2014 г.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През изминалата година повече от 350 представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са посетили офиса на ОИЦ, търсейки информация, свързана с европейското финансиране и са получили отговори на своите запитвания, свързани с Кохезионната политика на ЕС в България и оперативните програми.

ОИЦ – Перник е провел 14 информационни срещи в шестте общински центъра в областта, на които са присъствали 423 човека. Повече от 1500 официални писма са били изпратени до институции, местни администрации, училища, търговски дружества, неправителствени организации и др

Дейността на ОИЦ – Перник през изминалата година е отразена в повече от 220 публикации в регионалните електронни и печатни медии.

През 2014 г. Областният информационен център – Перник се включи в провеждането на общите национални инициативи, осъществени от мрежата от 28 информационни центрове в България: „Да създаваме заедно европейски проекти“, „Допитване до гражданите: Какво знаем за Споразумението за партньорство?“, „Да спортуваме заедно!“, и изложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“.

Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областния информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg..

 

 

СНИМКА

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

 press_es_nov_2014

Ноември 2014 г.

 

През месец ноември Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., продължава активната си дейност. Центъра се включи в поредната обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Седмицата от 24 до 28 ноември премина под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“. На територията на област Перник във всички общински центрове бе експозирана изложба на проекти, реализирани на територията на региона с помощта на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и квалифицирани като добра практика. Жители и гости на населените места имаха възможност да вземат информационни материали и да получат информация, свързана с приноса на европейските фондове през програмния период 2007 – 2013 г. Екипът на Инфоцентъра популяризира и дейността на мрежата от 28 информационни центрове в България и значението й за усвояването на европейските средства. Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_OCT_2014_PRINT30.10.2014 г.
През месец октомври 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник, се включи активно в обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.
Седмицата от 13 до 19 октомври бе определена за спортни инициативи, под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО!“, които се реализираха във всички български общини. В Пернишка област бяха организирани надигравания по баскетбол и стрелба по дартст в общинските центрове на Брезник, Ковачевци, Земен, Радомир и Трън. Стотици граждани от различни възрастови групи успяха да изпробват своите умения и точност, показвайки спортен хъс. Екипът на Областния информационен център – Перник, раздаде десетки награди, информационни и рекламни материали на участниците. Заинтересовани граждани получиха информация относно изпълнение на проекти в техния регион. Те имаха възможност да споделят свои проектни идеи и разберат за възможностите начините за финансирането им от еврофондовете.
В гр. Перник спортният празник съвпадна с Межуданордния ден на активното ходене – 18 октомври. Повече от 300 перничани преминаха машрута, преминаващ през обекти създадени, реновирани и визуализирани с помощта на европейските фондове – офиса на ОИЦ – Перник, създаден по проект по ОП „Техническа помощ“; централна градска част на областния град, обновявана с помощта на ОП „Регионално развитие“; и пернишката крепост „Кракра“, вризуализирана като туристическа дестинация отново по ОП „Регионално развитие“. Наградният фонд, включващ множество информационни и рекламни материали, за участващите ученици и учители от пернишки училища, представители на спортни клубове в града и активно включили се граждани, бе подсигурен в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_SEPT_2014Септември 2014 г.
В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник” Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с Бенефициент Община Перник, продължава активната си дейност Областният информационен център.
Областният информационен център Перник осигурява лесен достъп до безплатна информация по отношение на целите на Кохезионната политика и Европейския съюз и Националната стратегическа референтна рамка, справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в цялата област, като предлага широк набор от възможности за получаване на тази информация.
През периода 13 – 18 октомври 2014 г. предстои да се проведе първата обща инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, „Да спортуваме заедно”.
Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала. Той работи от 8.00 ч. до 17.00 ч. и е на разположение на всички бъдещи посетители и потенциални бенефициенти от гр. Перник и областта.
За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.