ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_MART_201431.03.2014 г.
През месец март 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., завърши провеждането на единадесетия цикъл от информационни събития в общините от Пернишки регион. Темата на поредицата събития бе: „Представяне на Годишния план за работа на ОИЦ – Перник през 2014 г. Актуална информация за напредъка на преговорния процес за Новия програмен период.” в общините: Ковачевци – 06.03.2014 г., Трън – 13.03.2014 г, Земен – 19.03.2014 г.
В събитията взеха участие представители на общински и образователни институции, неправителствени организации, бизнеса и граждани. Присъстващите на събитията се запознаха с правната рамка на еврофондовете, приета под формата на регламенти, които влизат в сила от началото на годината. Чрез тях се определят предмета и обсега на действие на отделните еврофондове, правилата за управлението им, приоритетните цели, наличните финансови средства за подкрепа и критериите за тяхното разпределение, критерии за допустимост и т.н. В Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета са разписани общоприложимите разпоредби за всички европейски фондове, които се обединяват под общото наименование Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
На 26.03.2014 г. беше проведена и регулярна среща с представители на медиите, на която екипът на ОИЦ – Перник даде старт на Конкурса за младежки проект под надслов: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“. Инициативата се провежда от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Повече информация заинтересовани млади хора от 17 до 21 години могат да намерят на Единния информационен портал eufunds.bg, във фейсбук страницата на ОИЦ, на тел. 076/ 600 777, по е-mail: oic.pernik@eufunds.bg или на място в офиса.

Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_FEBRUARY_2014Февруари 2014 г.

Областният информационен център – Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и е създаден по проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За периода от началото на 2012 до 2013 и към днешна дата, над 600 посетители на офиса на Центъра са получили отговори на своите запитвания свързани с Кохезионната политика на ЕС в България и оперативните програми. ОИЦ-Перник е провел 74 информационни срещи във всичките 6 общини на Пернишка Област в т.ч. (60 публични информационни събития  проведени от ОИЦ-Перник в общините от Пернишка област и 13 информационни срещи за проактивна работа с медиите плюс едно събитие съвместно с проект „Подкрепа“). Тези събития на мрежата са били посетени от представители на местното самоуправление, неправителствени организации, бизнеса и граждани от общините в Пернишкия регион.
Дейността на ОИЦ-Перник за периода 2012-2013 година е отразена в над 440 публикации в различни медии.
Напомняме на всички заинтересовани граждани, че ОИЦ-Перник предоставя безплатна информация свързана с Кохезионнта политика на ЕС и с Оперативните Програми действащи в Република България през настоящия Програмен период – 2014-2020 г. Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала.

За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_january_201430.01.2013 г.
През месец януари 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник, продължи да информира потенциални бенефициенти и заинтересовани лица за възможностите, предоставяни от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Със стартирането на новия програмен период 2014 – 2020 г. интересът към еврофондовете привлича нови посетители на Инфоцентъра. Представители на бизнеса и неправителствени организации и граждани потърсиха информация за възможности за финансиране на техни проектни идеи, както и обща информация относно новите оперативни програми.
На 29 януари 2014 г. бе проведена първата за тази година среща за проактивна работа с медиите.
Екипът на ОИЦ – Перник представи своя годишен план, приоритетите и предизвикателствата, които предстоят. Основна цел ще бъде популяризиране на новия програмен период 2014 -2020 г. и популяризиране на дейността на мрежата от 28 информационни центъра. Приоритетно остава споделяне на добри практики и научени уроци.
В годишния план на Инфоцентъра е заложено провеждането на информационни срещи в два цикъла в шестте общински центъра. Регулярно ще бъдат организирани общо 5 срещи с медиите с цел достигане на информацията до по-широк кръг заинтересовани лица.
Управителят на ОИЦ – Перник представи пред медиите регламентите на Европейския съюз, които ще рамкират
дейността на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през следващите седем години.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_december_2013Декември 2013 г.
Създаденият Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник) по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие през месец декември 2013 г. проведе поредица от информационни събития.
На 17 декември 2013 г в залата на ОИЦ – Перник се проведе последната за годината информационна среща за проактивна работа с медиите на тема: „Изпълнение на оперативните програми в национален и регионален мащам. Представяне на резултатите от дейността на ОИЦ – Перник за изтеклия период на 2013 г.”, на която екипът на ОИЦ – Перник отчете своята дейност и постигнатите резултати през изтичащата година.
През 2013 г. с цел популяризиране на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и възможностите за финансиране на проектни предложения по оперативните програми, екипът на ОИЦ – Перник проведе 36 информационни срещи с близо 900 участника от Област Перник и 6 срещи с представители на регионални медии.
Извън рамките на годишния план и плануваните събития евроекспертите са провели работни срещи с различни целеви групи – бизнеса, домоуправители, училищни синдикати, читалищни деятели, средношколските европейски клубове и др., на които е представена информация за дейността на ОИЦ – Перник, актуални процедури по оперативните програми, обучение за работа с ИСУН и др. Инфоцентърът е бил и домакин на проекта, ангажиран с деинституционализацията на децата „Подкрепа“.
През 2013 г. ОИЦ – Перник е участвал в общите инициативи на мрежата от 28 информационни центрове: „Първите 7 години на България в ЕС“ – насочена към допитване до широката общественост за информираността й за приноса на европейската общност; „Научени уроци“ – при която на фокус бяха критичните моменти при изпълнение на проекти, финансиран от оперативните програми и формулиране на решения за преодоляването им; и „Конкурс за лого и слоган на еврофондовете за Новия програмен период 2014 – 2020“.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oicpernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_november_2013Ноември 2013 г.
В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., през месец ноември Областен информационен център – Перник (ОИЦ – Перник) проведе поредица от информационни срещи.
На 5 ноември 2013 г. в заседателната зала на Община Перник, Областният информационен център – Перник представи актуална информация за подготовката на новия програмен период. Срещата бе последна от поредицата информационни събития, посветени на подготовката на новия програмен период. Участници в иформационната среща бяха представители на бизнеса, общинската и областна администрация, неправителствени организации, образователни институции и граждани. Срещата бе последна от поредицата информационни събития, посветени на подготовката на нормативните документи, рeгламентиращи предстоящия програмен период – Споразумението за партньорство, новите седем оперативни програми и обсега на действие на петте Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
Екипът на ОИЦ – Перник стартира нов цикъл информационни срещи на тема: «Изпълнение на оперативните програми в национален и регионален мащам. Споделяне на добри практики и научени уроци». През месеца бяха проведени инфосъбития в гр. Трън ( 11 ноември), гр. Земен (13 ноември), с. Ковачевци (19 ноември), гр. Перник (27 ноември) и гр. Брезник (29 ноември). Повече от 170 представители на бизнеса, неправителствени организации, образователни институции, областна общински администрации, граждани и др. се запознаха с изпълнението на оперативните програми през първия програмен период на членството на България в Европейския съюз 2007 – 2013 г. Договорените средства по структурните инструменти на Европейския съюз в България възлизат на повече от 110%, а реално разплатените към края на октомври 2013 са близо 41%. Усвоямостта ще продължава да расте и след края на програмния период, поради факта, че все още се изпълняват проекти, по които верифицирането на разходите още не е приключило. Общо 120 са договорите, изпълнявани от 76 регистрирани бенефициенти от Област Перник. Общата стойност на договорените суми е 99 073 795 лв.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@eufunds.bg.


Есенен салон на изкуствата събира музите под един покрив в Перник

pokanaA6_s_bleed_2mmЕсенен салон на изкуствата ще събере музите под един покрив в Перник. В три последователни дни – на 13, 14 и 15 ноември в Двореца на културата в града ще се състоят изложби, концерти и спектакли. Акцентите в тазгодишното издание са изобразителното изкуство, илюзионното изкуство и джазът.

               Поредица от атрактивни изложби, пърформънси и инсталации ще превърнат фоайетата на Двореца на културата едновременно в работно ателие и в нетипична художествена галерия. Гостите ще имат възможност да видят сами как се създават истински уникати от рисувано стъкло. Елена Димитрова ще рисува върху голи тела. Свои картини ще покаже художникът Красимир Митев.

               Вълшебства и магии ще забавляват перничани във втория ден от Салона на изкуствата. Денят ще започне със сутрешен спектакъл за деца с обичаните клоуни Бонбончо и Маг Жиров. В 16 ч. ИКАР ще разкрие свои магични тайни пред публика. Любителите на илюзионното изкуство ще имат възможност да видят съвсем отблизо как се правят фокуси и илюзии и дори да се научат сами да правят. Голям магичен спектакъл ще привлече публика в 18 ч. в зала „Георги Русев“. В него публиката ще види коронния номер на ИКАР, който ще си свали главата от собственото си тяло, зрелищни илюзии, с които IvoxMagic е обиколил цял свят, както и магичните танци на момичетата от балет „Авангард“.  Дни преди да отпразнува своя юбилей със световен магичен спектакъл, пред пернишка публика може да загрее и самият Астор.

               Финалът на Салона на изкуствата ще бъде джаз сцена в третия ден. Различни стилове и изпълнители ще разкрият пред меломаните многобройните лица на вечната музика. Денят ще започне със среща на джаза с попа и рока във фоайето на Двореца. В атрактивния проект на Славена Даскалова& Jazz Orpheus ще прозвучат популярни поп и рок хитове в акустичен джаз аранжимент. В 18, 00 ч. на сцена „Георги Русев“ ще започне концерт. На родна сцена ще се представи Станислава Димитрова – Съни с група музиканти. Певицата, която е родена в Перник, е пяла на редица престижни сцени в цяла България и извън страната, откривала е джаз фестивала в Банско и е участвала във фестивала в Ниш. С изпълнение на популярни джаз мелодии в нетрадиционен аранжимент ще изненадат публиката музикантите от КО „Орфей“. Истинска наслада за зрителите ще бъде сетът на атрактивните „SentimentalSwingers“ с Михаил Йосифов Бенд.  Договаря се и участието на световнат азнаменитост Теодосий Спасов. Вечерта ще продължи с афтър парти на чаша вино във фоайето на Двореца, където публиката ще продължат да забавляват Марина Драгомирецкая и Александра Александрова. Освен да слушат любими и популярни песни, гостите ще могат и да потанцуват суинг.

               Салонът на изкуствата в Перник се провежда за втори път в града. След дебюта през пролетта, сега събитието е много по-богато и наситено с изяви. Целта на организаторите е да представят пред младата публика в Перник  не твърде популярни, но атрактивни и стойностни форми на изкуството в различните му жанрове. Ценителите пък ще могат да се срещнат с популярни и утвърдени имена. Организатори са Община Перник и Дворецът на културата в града. Събитието е част от кампанията на София и Югозападен район за Европейска столица на културата.